Beweging in Ontwikkeling kindercoaching en ouderbegeleiding

Privacybeleid

Privacy Statement

We hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en die van je kind. In ons privacy statement vertellen we je hoe we dat doen. Meestal zijn dit soort teksten niet de meest inspirerende om te lezen. Helaas kunnen we ze niet leuker maken. Even doorbijten dus.

Wij doen er alles aan om de privacy van jou en je kind te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Beweging in Ontwikkeling houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • De persoonsgegevens van jou en je kind verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
 • Verwerking van de persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens van je kind;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van deze persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als je na het doornemen ons privacy statement vragen hebt of contact met ons wil opnemen kan dit. Onze contactgegevens staan onder Contact.

Verwerking van persoonsgegevens van (oud)-cliënten voor kinderfysiotherapie, coaching en trainingen
Persoonsgegevens van (oud)-cliënten worden door Beweging in Ontwikkeling verwerkt ten behoeve van administratieve doeleinden en uitvoering van de behandelovereenkomst.

Voor bovengenoemde doelstellingen kan Beweging in Ontwikkeling de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • BSN-nummer (alleen bij kinderfysiotherapie)
 • Verzekeraar en verzekeringsnummer (alleen bij kinderfysiotherapie)
 • Nummer van het identiteitsbewijs van je kind (alleen bij kinderfysiotherapie)
 • Gegevens over jouw gezondheid

Deze persoonsgegevens worden door Beweging in Ontwikkeling opgeslagen voor bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. Bij kinderfysiotherapie geldt daarna een bewaartermijn van 15 jaar conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Voor coaching en trainingen geldt een bewaartermijn van maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief-abonnees of personen die hun e-mail achterlaten voor specifieke producten/diensten
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Beweging in Ontwikkeling verwerkt ten behoeve van het informeren van de persoon door middel van nieuwsuitingen. De grondslag voor deze persoonsgegevens is het inschrijfformulier op de nieuwsbrief of het inschrijfformulier ten behoeve van het product/de dienst.

Voor bovenstaande doelsteling(en) kan Beweging in Ontwikkeling de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Jouw persoonsgegevens worden door Beweging in Ontwikkeling opgeslagen ten behoeve van de bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat je aangemeld bent.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven vermelde doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de administratie en verslaglegging (EPD)
 • Het verzorgen van de internetomgeving en (e-mail)communicatie
 • Het verzorgen van de financiële administratie, declaraties aan zorgverzekeraars, online betalingen en opslag van bestanden
 • Het uitzetten van de verplichte tevredenheidsenquête
 • Het verzorgen en verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Ook kunnen wij persoons- en medische gegevens delen met derden als je ons hiervoor vooraf schriftelijk toestemming geeft. Te denken valt aan de huisarts, de verwijzend specialist andere (para)medici, leerkrachten, psychologen e.d. die bij de begeleiding van jouw kind betrokken zijn.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou en je kind te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Beweging in Ontwikkeling van de gegevens van jouw kind kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoord beleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers en stagiaires zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Rechten omtrent de gegevens van jouw en je kind
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Als je ons toestemming hebt gegeven jouw gegevens te verwerken, dan heb je altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van de persoonsgegevens van jou of je kind dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt daarom altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)
Beweging in Ontwikkeling houdt zich naast de AVG ook aan de WGBO. In de WGBO zijn de rechten en plichten van patiënten en cliënten die behandeld worden vast gelegd. Wil je meer weten over de WGBO, ga dan naar de website van de rijksoverheid over dit onderwerp (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/patientenrecht-en-clientenrecht/vraag-en-antwoord/wat-zijn-mijn-rechten-en-plichten-als-patient-en-welke-plichten-heeft-een-arts).

Vragen
Dat was een heel verhaal. We bewonderen je doorzettingsvermogen. Heb je nog vragen of heb je iets gemist, neem dan alsjeblieft contact met ons op.

Contactgegevens
Beweging in Ontwikkeling
Rembrandtlaan 2B
Telefoonnummer 088 …………
Email-adres: hallo@beweginginontwikkeling.nl

Scroll naar top
Beweging in Ontwikkeling draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches